మంగళాచరణము

c263bdfe53cbd378d6535fc78d5141ca

 

 

జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిమ్ ।

ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ॥

 

 

 

001

 

 

 

అంతరాయతిమిరోపశాంతయే   శాంతపావన మచింత్యవైభవమ్             

త న్నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహః ॥

 

 

 

page3_1

 

 

 

      శరదిందుసమానమందహాసాం శరదిందీవరలోచనాభిరామాం ।

     అరవిందసమానసుందరాస్యాం అరవిందాసనసుందరీ ముపాసే ॥

Advertisements

2 thoughts on “మంగళాచరణము

    • ధన్యవాదాలు.వీలైనప్పుడల్లా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. పాఠం చెప్పి రికార్డ్ చేసి పెట్టాలనేదీ కోరిక ఉంది.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s