క్వ సూర్యప్రభవః 2-1

క్వ సూర్యప్రభవో వంశః
క్వ చాsల్పవిషయా మతిః ।
తితీర్షు ర్దుస్తరం మోహాత్
ఉడుపేనాsస్మి సాగరమ్ ॥ 2-1 ||

పదవిభాగః –

క్వ, సూర్యప్రభవః, వంశః, క్వ, చ, అల్పవిషయా, మతిః,

తితీర్షుః, దుస్తరం, మోహాత్, ఉడుపేన, అస్మి, సాగరమ్ ॥

 

అన్వయః –

సూర్యప్రభవః , వంశః, క్వ?

అల్పవిషయా, మతిః, చ, క్వ?

మోహాత్, దుస్తరం, సాగరం, ఉడుపేన, తితీర్షుః, అస్మి ॥

%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%b5-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ad%e0%b0%b5%e0%b0%83

సమాసాః –

ప్రభవతి అస్మాత్ ఇతి ప్రభవః – పంచమీ తత్పురుషః సమాసః ।

సూర్యః ప్రభవః యస్య సః – సూర్యప్రభవః – బహువ్రీహిః సమాసః ।

అల్పః  విషయః యస్యాః సా అల్పవిషయా – బహువ్రీహిః సమాసః ॥

 

శబ్దాః –

2 thoughts on “క్వ సూర్యప్రభవః 2-1

  1. chala upayoga maina prakriya peddala daggaraki velli nerchukone samayam leni variki kuda upayogam acharya anugraham valla meeru ee prayatnam chestunnaru

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s