మంగళాచరణము

c263bdfe53cbd378d6535fc78d5141ca

 

 

జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిమ్ ।

ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ॥

 

 

 

001

 

 

 

అంతరాయతిమిరోపశాంతయే   శాంతపావన మచింత్యవైభవమ్             

త న్నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహః ॥

 

 

 

page3_1

 

 

 

      శరదిందుసమానమందహాసాం శరదిందీవరలోచనాభిరామాం ।

     అరవిందసమానసుందరాస్యాం అరవిందాసనసుందరీ ముపాసే ॥

Advertisements